Gemacht hot den Bericht de Gerhard Eisen, der mit seiner magisch Stimm aach de Sprecher is,
un Ulrich Höllmich hot alles zurecht geschnippelt (also de Film, net die Blunz),
was de Manfred Hauck de ganze Morjn uffegnumme hot.
Sendung vom 04. 05. 2005